කාටූන් සහ ළමා ස්ටිකර්

ළමුන් සඳහා විශේෂිත කාටූන් ස්ටිකර් බාජූ වෙත සැපයිය හැකිය. සියලුම ද්‍රව්‍ය විෂ රහිත ය, දරුවන්ට ඉතා ආරක්ෂිත ය.

තවද, ස්ටිකර් සඳහා ඉවත් කළ හැකි මැලියම් අපි භාවිතා කරන අතර එමඟින් කිසිදු අවශේෂයක් ඉතිරි නොවන පරිදි ස්ටිකර් පහසුවෙන් ඉවත් කර නැවත භාවිතා කළ හැකිය.

අපගේ උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණ තාක්‍ෂණය මඟින් ස්ටිකර් ළමයින් සඳහා වඩාත් ආකර්ෂණීය කරවීම සඳහා ස්ටිකර් සඳහා පූර්ණ වර්ණ මුද්‍රණයක් ලබා දිය හැකිය.